فرم ارائه پیشنهادات

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • مدرک تحصیلی*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  5
 • دامنه پیشنهاد*
  6
 • رویکرد*
  7
 • نوع کاربر*
  8
 • اشکالات و معایب روش فعلی*
  9
 • مزایای روش پیشنهادی*
  10
 • شرح روش پیشنهادی*توضیح بیشتر
  11
 • شرح روش فعلی*توضیح بیشتر
  12
 • فایل پیوست* آپلود
   13