همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور

۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۷۲

همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیرآموزش و پرورش، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در هتل پارسیان آزادی آبان ماه 1398 برگزار شد.

نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
نشست مشترک ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با روسای شورای بانوان خیر مدرسه ساز
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان
"دوره آموزشی" معاونین مشارکت های مردمی و روسای شورای بانوان