معرفی دفتر مشارکتهای مردمی

معرفی دفتر مشارکتهای مردمی:

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که مسئولیت ساخت، توسعه و تجهیز مدارس در کشور را به عهده و با بودجه های دولتی فضاهای آموزشی و پرورشی احداث می‎کرد، به منظور ساماندهی فضاهای آموزشی مورد نیاز و همچنین نظارت بر ساخت مدارسی که توسط مردم خیر ایجاد می‎شد، در سال 1369ساختار تشکیلاتی خود را اصلاح نمود و بدین منظور دفتر "مشارکتهای مردمی"را در سازمان مرکزی و مراکز استانها ایجاد گردید.

اهداف دفتر مشارکتهای مردمی:

  • اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمک‌های مردمی به منظور تأمین فضا و تجهیزات نظام آموزشی کشور
  • جذب و نگهداشت خیرین مدرسه ساز
  • تکریم خیرین مدرسه ساز
  • ایجاد هماهنگی میان اهداف خیرین و سازمان
  • نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه و قانونی خیرین در طول حیات خیر و بعد از آن