مناقصه

مناقصه های پروژه های عمرانی و خرید کالا و خدمات اداره کل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت