اولین همایش ملی مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش _ تبریز _ دی‌ماه ۱۳۹۸

۰۵ دی ۱۳۹۸ ۹۶
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
جلسه مشترک با روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
افتتاح مجموعه آموزشی ماندگار طالقانی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
رونمایی از کتاب دستورالعمل مدیریت نگهداری و تعمیرات  فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
	رونمایی از کتاب دستورالعمل مدیریت نگهداری و تعمیرات فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
	رونمایی از کتاب دستورالعمل مدیریت نگهداری و تعمیرات فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
	رونمایی از کتاب دستورالعمل مدیریت نگهداری و تعمیرات فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
	رونمایی از کتاب دستورالعمل مدیریت نگهداری و تعمیرات فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
	نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
	نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
	نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
	نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جانبی همایش ملی مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی و پرورشی
نمایشگاه جنبی همایش مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
کارگاه‌‌های تخصصی مدیریت سبز و نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی
حضور وزیر آموزش و پرورش در مناطق زلزله زده میانه و دیدار با خانواده دو دانش آموز جان باخته
حضور وزیر آموزش و پرورش در مناطق زلزله زده میانه و دیدار با خانواده دو دانش آموز جان باخته
حضور وزیر آموزش و پرورش در مناطق زلزله زده میانه و دیدار با خانواده دو دانش آموز جان باخته
حضور وزیر آموزش و پرورش در مناطق زلزله زده میانه و دیدار با خانواده دو دانش آموز جان باخته
حضور وزیر آموزش و پرورش در مناطق زلزله زده میانه و دیدار با خانواده دو دانش آموز جان باخته
حضور در مناطق زلزله زده و دیدار با خانواده دو دانش آموز جان باخته