دومین گردهمایی آموزشی _ تخصصی «مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی»

۱۸ دی ۱۳۹۸ ۵۴
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان تاسیسات برقی
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
کارگروه تخصصی کارشناسان معماری
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
جلسه ضوابط و آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز
دومین گردهمایی آموزشی تخصصی مدیریت سبز