بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه‌های آموزشی یزد _ ۲۳ تیر ۱۳۹۹

۲۵ تیر ۱۳۹۹ ۳۲

بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از پروژه‌های آموزشی یزد _ 23 تیر 1399