آیین افتتاح ۷۴ پروژه مزین به نام شهید سردار سلیمانی _ مشهد مقدس _ ۱۶دی ماه ۹۹

۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۹

آیین افتتاح 74 پروژه مزین به نام شهید سردار سلیمانی _ مشهد مقدس _ ۱۶دی ماه ۹۹