سفر وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به هرمزگان- ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱

سفر وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به هرمزگان- 23 بهمن 1399