بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور- ۵اسفند ۱۳۹۹ تهران، سالن حجاب

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱

بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور- ۵اسفند ۱۳۹۹ تهران، سالن حجاب