بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور- ۵ اسفند ۱۳۹۹ تهران، سالن حجاب

۰۶ اسفند ۱۳۹۹ ۳۳

بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور- ۵ اسفند ۱۳۹۹ تهران، سالن حجاب