آرشیو اخبار

تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و مکانیابی با حضور ناظرین سراسر استان
دبیر شورای هماهنگی سند تحویل بنیادین نوسازی کرمان خبر داد:

تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و مکانیابی با حضور ناظرین سراسر استان

دبیر شورای هماهنگی سند تحول بنیادین اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان از تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و مکانیابی با حضور ناظرین سراسر استان کرمان در راستای اجرای سیاستهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خبر داد.

ادامه مطلب