اخبار مهم - آرشیو

سیر اجرایی سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور
گزارش ویژه//بخش سوم

سیر اجرایی سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور

در سری گزارش‌هایی به اجمال سیر تحقق اهداف زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری در مجموعه سازمان نوسازی مدارس کشور بررسی می شود. در بخش سوم، موضوع استاندارد سازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی مدارس و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی را در این زیر نظام دنبال می‌کنیم.

ادامه مطلب
سیر اجرایی سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور
گزارش ویژه// بخش دوم

سیر اجرایی سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور

در سری گزارش‌هایی به اجمال به سیر تحقق اهداف زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری در مجموعه سازمان نوسازی مدارس کشور پرداخته می‌شود و در بخش دوم، دو اقدام مدیریت سبز و مدیریت تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی را در این زیر نظام دنبال می‌کنیم.

ادامه مطلب
سیر اجرایی سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور
گزارش ویژه//بخش اول

سیر اجرایی سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور

در سری گزارش‌هایی به اجمال به سیر تحقق اهداف زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری در مجموعه سازمان نوسازی مدارس کشور پرداخته می‌شود و در اولین گام، مراحل اولیه تحقق این زیر نظام را دنبال می‌کنیم.

ادامه مطلب
نگاه جدی به تحقق اهداف طرح آجر به آجر
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور مطرح کرد:

نگاه جدی به تحقق اهداف طرح آجر به آجر گالری

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: مرحله شناخت و تبیین طرح آجر به آجر را گذراندیم و باید روی خروجی ها و تحقق اهداف این طرح متمرکز شویم.

ادامه مطلب