مرکزی - آرشیو

اداره کل نوسازی مدارس مرکزی دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی
توسط استاندار مرکزی معرفی شد؛

اداره کل نوسازی مدارس مرکزی دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی

اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی در ارزیابی های صورت گرفته توسط ستاد برگزاری جشنواره شهید رجایی استان حائز رتبه برتر دستگاه های اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی سال ۹۹ شد.

ادامه مطلب