اصفهان

نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه سرمایه‌ای باشد نه هزینه‌ای
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان:

نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه سرمایه‌ای باشد نه هزینه‌ای

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: توجه به رشد آموزش و پرورش توجه به پیشرفت جامعه است. نگاه بهاین حوزه باید نگاهی سرمایه‌ای باشد نه هزینه‌ای.

ادامه مطلب