مأموریت اداره کل

تعداد بازدید:۱۳۵

 

     تأمین فضاها و تجهیزات مناسب به منظور ایجاد فرصت‌های آموزشی و پرورشی برابر برای افراد لازم‌التعلیم و توسعه مشارکت‌های مردمی، در چارچوب قوانین و مقررات کشور.ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولویت ها در چارچوب طرح سامان دهی و ضوابط و معیارهای فنی، تأمین منابع و توسعه مشارکتهای مردمی و رضایت بیشتر مخاطبین، براساس نگرش مدیریت.

 

مؤلفه های تعیین مأموریت اداره کل  عبارتنداز:

 

  • ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی
  • توسعه و استاندارد سازی فضاهای آموزشی
  • تجهیز فضاهای آموزشی
  • مقاوم سازی ساختمان
  • ساماندهی فضاهای آموزشی و تعیین اولویتهای ساخت و ساز
  • تعیین ضوابط و معیارهای فنی
  • توسعه مشارکتهای مردمی
  • تأمین منابع (مردمی، ملی، فرا ملی
  •  استقرار سیستم مدیریت کیفیت
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸