اسلایدشو - آرشیو

گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

در ادامه سلسله جلسات بررسی طرح های پایلوت مدرسه سبز استان ها در جهت بهبود طراحی ها با توجه به ضوابط بالادستی، طرح پایلوت مدرسه سبز سمنان با حضور اعضای کمیته داوری شامل آقایان دکتر مفیدی، جهانبخش، خانم دکتر فیاض، کارشناسان مدیریت سبزسازمان، نماینده اداره کل نوسازی مدارس استان و مشاور طرح در مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان خراسان شمالی

بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان خراسان شمالی گالری

در ادامه سلسله جلسات بررسی طرح های پایلوت مدرسه سبز استان ها در جهت بهبود طراحی ها با توجه به ضوابط بالادستی، طرح پایلوت مدرسه سبز بجنورد واقع در استان خراسان شمالی با حضور مهندس مخدومی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات، اعضای کمیته داوری شامل دکتر مفیدی و کارشناسان مدیریت سبزسازمان، نماینده اداره کل نوسازی مدارس استان و مشاور طرح در مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب