اسلایدشو - آرشیو

جلسه بررسی طرح "تهیه محتوا و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت سبز" گالری

در راستای اجرای برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت سبز برای مخاطبین آموزش و پرورش شامل مدیران، معلمان، دانش آموزان، اولیاء و ... با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی های لازم در این زمینه، اولین جلسه بررسی طرح تهیه محتوا و اجرای برنامه های آموزشی مذکور، با حضور مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات، مدیر طرح مدرسه سبز، نماینده اداره کل استان تهران و کارشناسان دفتر فنی، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز و مجری طرح در در محل دفتر فنی و تحقیقات سازمان تشکیل شد.

ادامه مطلب