گزارشات

اولین گردهمایی مدیریت سبز

اولین گردهمایی مدیریت سبز

از جمله عوامل تهدید کننده توسعه پایدار عوامل زیست محیطی است از این رو یکی از رویکردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز حرکت به این سمت با ساخت مدارس سبز است.

ادامه مطلب