پروژه های تحویلی

۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۷
بنیاد برکت
حجت الاسلامی بهار
مدرسه سعادت
مدرسه داوود اعصاری
مدرسه داریوش نوروزی
آموزشگاه مصلی نژاد
آموزشگاه ولی ا... حمیدی