خیرین مدرسه ساز

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱
حاج محمد باقر حجت الاسلامی
حجت الاسلامی بهار
عباس مصلی نژاد
مصلی نژاد
حاج ولی الله حمیدی
حمیدی
دکتر داریوش نوروزی
نوروزی
بنیاد برکت
مهین سعادت
داوود عصاری