پیشنهادات و انتقادات مردمی

 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  0
 • 1
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  2
 • سن*فقط مقدار عددی به سال
  3
 • استان*
  4
 • شهر/روستا*
  5
 • تحصیلات*
  6
 • شماره تماس*
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8
 • نوع*
  پیشنهاد
  انتقاد
  9
 • متن پیشنهادات/انتقادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات*
  10