مشارکت نقدی

خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهم نامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد.

درصورتیکه مبالغ واریزی از میزان لازم برای مشارکت حداقل 30 درصدی در ساخت یک واحد آموزشی کمتر باشد، جامعه خیرین از طریق تجمیع مبالغ واریزی مشابه اقدام به ساخت مدارس مشارکتی نموده و نام خیرین در کتیبه مدرسه درج می شود. همه این توافقات در تفاهم نامه ساخت پروژه درج و برطبق آن اقدام خواهد شد.

شماره حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

7770777089 بانک ملت شعبه پل رومی

6104337543835423 بانک ملت شعبه پل رومی

ir430120000000007770777089 شماره شبا

 

سایر انواع مشارکت

-تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه و آزمایشگاه)

- هوشمندسازی مدارس

-"مدرسه یاری "(حمایت از دانش آموزان محروم و بی بضاعت)

که همه موارد براساس انعقاد تفاهم نامه از سوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پیگیری و طبق نیت خیر محترم اقدام خواهد شد