خیرین مدرسه ساز

مجمع خیرین مدرسه‌ساز به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین سازمان خیریه و مردم نهاد کشور، فعالیت می‌کند و حتی در سال‌های اخیر از مرزهای کشور فراتر رفته و نسبت به جذب کمک های ایرانیان خارج از کشور برای ساخت مدرسه اقدام می‌کند.