نکات کلیدی برنامه سال ۱۳۹۸ اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

 

نکات کلیدی برنامه سال 1398

اهداف کمی کلیدی جاری :

افزایش سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی تا حد استاندارد به طوری که قبل از زلزله سرانه فضای آموزشی استان 6.58 بوده است و پس از بهره برداری از پروژه های شروع شده پس از وقوع زلزله این عدد به 7.21 رسیده است.

شاخص ها:

  • دستیابی به تراکم استاندارد دانش آموزان
  • تخریب و بازسازی مدارس فرسوده و مقاوم سازی کلاس های بدون استحکام
  • جذب حداکثری خیرین مدرسه ساز
  • استانداردسازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی  

 اهداف کلیدی :

ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی- ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی.

مهم ترین مشکلات بخش :

کمبود اعتبارات عمرانی                

                                                                             

 مهم ترین راهبردهای توسعه بخش :

  1. اختصاص اعتبارات عمرانی مورد نیاز
  2. جذب و جلب مشارکتهای مردمی

 

مهم ترین پروژه ها برای تحقق اهداف جاری:

جذب کمکهای خیرین مدرسه ساز و مشارکت و یا اعلام آمادگی ایشان در احداث پروژه های آموزشی و پرورشی

پروژه های در دست اجرا:

تعداد 47 پروژه آموزشی و پرورشی در مناطق شهری به مساحت 66101 مترمربع و تعداد کلاس 450 و متوسط پیشرفت فیزیکی 64 درصد و 70 پروزه آموزشی درمناطق روستایی به مساحت 12806 مترمربع و تعداد کلاس 209 و متوسط پیشرفت فیزیکی 70 درصد. 

کلیدی ترین پروژه های مجموعه:

نظر به اینکه کلیه پروژه های این اداره کل، موجب افزایش پوشش تحصیلی میشوند لذا همگی از اهمیت یکسانی برخوردارند.

کلیدی ترین پروژه های سازمان های غیر دولتی تحت پوشش:

سازمانی تحت پوشش قرار ندارد

کلید واژه ها: نکات کلیدی برنامه سال 1397 اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه​