سال جهش تولید گرامی باد.


 

واحد فناوری اطلاعات  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان .

                              مهندس ایمان حسن پور