مدیر کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ملاقات عمومی با مدیر کل هر هفته روز های سه شنبه

          تلفن تماس جهت هماهنگی در ایام هفته        32239844 _ 32239845