مدیر کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             ملاقات عمومی با مدیر کل هر هفته روز های سه شنبه

             تلفن تماس جهت هماهنگی در ایام هفته        32239844 _ 32239845