ثبتنام نیروی امریه

فرم ثبتنام نیروی متقاضی امریه
 • اطلاعات شخصی
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • نام پدر*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • کد ملی*
  6
 • وضعیت تأهل*
  7
 • تلفن تماس*منزل - همراه
  8
 • آدرس محل سکونت*
  9
 • اطلاعات تحصیلی
  10
 • مقطع تحصیلی*
  11
 • رشته تحصیلی*
  12
 • معدل*
  13
 • نوع دانشگاه*
  14
 • نام و آدرس دانشگاه*
  15
 • اطلاعات نظام وظیفه
  16
 • تاریخ اعزام*
  17
 • خانواده ایثارگران*
  هستم
  نیستم
  18
 • کسری خدمت*
  دارم
  ندارم
  19
 • معاف از رزم*قید شده در برگ اعزام
  هستم
  نیستم
  20
 • عضو تحت پوشش نهاد های حمایتی*
  21
 • مدت بسیجی فعال*
  22
 • مدارک
  23
 • مدارک*شناسنامه،کارت ملی،عکس،مدرک تحصیلی،برگ اعزام به خدمت، مدارک ایثارگری آپلود
   24