ایمیل های سازمانی اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
ردیفاداره / واحد / دفترنام کارشناسآدرس ایمیل
1مدیر کلامین فلاحیksh.falah@dres.ir
2معاون پشتیبانیعلی جوانksh.javan@dres.ir
3فنیسید روح الله فخر هاشمیانksh.hashemian@dres.ir
4نظارتشهاب روشنیksh.roshani@dres.ir
5حراستحسین اکملیksh.akmali@dres.ir
6روابط عمومیمحمد باقر رمضانی مقدمksh.ramezani@dres.ir
7حقوقیعیسی قدیمیksh.ghadimi@dres.ir
8فن اوری اطلاعاتمهدی ارکانی منفردksh.arkani@dres.ir
9آمارحسن اسماعیل زادهksh.esmailzadeh@dres.ir
10مشارکتهاپرویز ایمانیksh.imani@dres.ir