افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۵

افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان

افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان
افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان
افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان
افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان
افتتاح سالن ورزشی مسکن شهر دامغان