آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نظام فنی و اجراییبخشنامه های فنی
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیبخشنامه های فنی
ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشیبخشنامه های فنی
شرایط عمومی پیمانبخشنامه های فنی
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ساختمان های بناییبخشنامه های فنی
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ساختمان های بناییبخشنامه های فنی
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)بخشنامه های فنی
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقیبخشنامه های فنی
تجدید در نرخ پیمانبخشنامه های فنی
بخشنامه سرجمعبخشنامه های فنی
درخواست آزاد سازی ۵% حسن انجام کارفرمهای مالی
درخواست آزاد سازی سپردهفرمهای مالی
درخواست پیش پرداخت مرحله سومفرمهای مالی
تقلیل کسور وجه الضمانفرمهای مالی
تقلیل ضمانتنامه پیش پرداختفرمهای مالی
پیش پرداخت مرحله سومفرمهای مالی
پیش پرداخت مرحله اول و دومفرمهای مالی
انجام تعهداتفرمهای مالی
آزاد سازی ضمانت نامه پیش پرداختفرمهای مالی
آزاد سازی مرحله اول ۵%فرمهای مالی