مقام معظم رهبری

"تلاش در راه مدرسه سازی ، خود جهادی مقدس است. 
 امروز یک وظیفه است برای متمکنین ،انانی که می توانند به آموزش و پرورش برای بنای مدارس کمک کنند .

 این ها باید این کارها را بکنند و به کمک آموزش و پرورش بشتابند تا محیط محیط تعلیم وتربیت شود.
 آموزش و پرورش جزء  آن بخشهایی است که جز با کمک  و همیاری مردم نمی تواند اداره شود."