نظر سنجی پورتال

نظر سنجي پورتال اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی
 • 0
 • شما جزو کدام گروه هستید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  پیمانکاران
  کارکنان
  خیرین مدرسه ساز
  کارکنان آموزش و پرورش
  1
 • پورتال حاضر تا چه ميزان نيازهاي اطلاعاتي شما را بر آورده کرده است؟*امتیاز بدهید
  2
 • جذابيت بصري پورتال چگونه است؟*امتیاز بدهید
  3
 • چه مقداربه اطلاعات درج شده اعتماد دارید؟*امتیاز بدهید
  4
 • تا چه میزان پورتال را مفید میدانید؟*امتیاز بدهید
  5