نظر سنجی خدمات

نظر سنجي خدمات اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی
 • 0
 • شما جزو کدام گروه هستید؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  پیمانکاران
  کارکنان
  خیرین مدرسه ساز
  کارکنان آموزش و پرورش
  1
 • خدمات موجود در پورتال تا چه ميزان نيازهاي اطلاعاتي شما را بر آورده کرده است؟*امتیاز بدهید
  2
 • خدمات به آسانی در اختیار شما قرار گرفته است؟*امتیاز بدهید
  3
 • از نحوه ارائه خدمات رضایت دارید؟*امتیاز بدهید
  4
 • تا چه میزان خدمات ارائه شده را مفید میدانید؟*امتیاز بدهید
  5