ملاقات عمومی با مدیر کل

ملاقات عمومی با مدیرکل

پنج شنبه ها ساعت 10 صبح

لطفاً  جهت  هماهنگی  و تعیین وقت با  دفتر مدیرکل آقای اکبری هماهنگی نموده و یا ازطریق تلفن با شماره 05632400399تماس بگیرید .