خدمات اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس ( 15021267000 )

 شناسه زیرخدمت  عنوان زیرخدمت  شرح زیرخدمت  گردش کار زیرخدمت

آیکون ارجاع مستقیم

لینک سامانه زیرخدمت

  15021267100 

ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضا

  شناسنامه خدمت 

   نمودار مراحل دریافت خدمت  

faza.dres.ir 

faza.dres.ir/qlikview 

  15021267101 

اجرای طرح های عمرانی

   شناسنامه خدمت 

   نمودار مراحل دریافت خدمت  

www.pms.dres.ir 

  15021267102 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات

  شناسنامه خدمت 

   نمودار مراحل دریافت خدمت  

www.dres.ir/tahghighat 

  18081267103 

 راهبری و جلب مشارکت‌های مردمی در احداث مدارس 

   شناسنامه خدمت  

   نمودار مراحل دریافت خدمت  

  epay.dres.ir مشارکت آنلاین 

khayer.dres.ir سامانه خیرین 

  18081267104 

تجهیز مدارس

  شناسنامه خدمت 

   نمودار مراحل دریافت خدمت  

http://lms.dres.ir/ContEntry.aspx 

  15021267105 

طراحی فضاهای مرتبط با وزارت آموزش و پرورش

  شناسنامه خدمت 

    نمودار مراحل دریافت خدمت  

http://dres.ir/tech/fa 

 15021267106

 اعلام نظر درخصوص استحکام و

تعیین ظرفیت ساختمان های مدارس غیرانتفاعی   

  شناسنامه خدمت  - faza.dres.ir