پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی

پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی
 • با عنایت به لزوم جمع آوری اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، فایل مربوط به پروژه‌های قابل واگذاری را از« اینجا » دریافت و پس از بروزآوری اطلاعات آن بارگزاری فرمایید.
  0
 • 1
 • استان*
  2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • پست سازمانی*
  4
 • فایل اکسل استان*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   5