آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پیش نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها۰۷ مهر ۱۳۹۸
بخشنامه سررسید اسناد خزانهبخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها۰۷ مهر ۱۳۹۸
مستند نگهداشت Backup بانک اطلاعاتی همکاران سیستممستندات حوزه فنآوری اطلاعات۰۱ فروردین ۱۳۹۶
راهنمای اجرای ارسال نامه از طریق ECE در اتوماسیون اداریمستندات حوزه فنآوری اطلاعات۰۱ فروردین ۱۳۹۶
شیوه نامه شرکت در جلسات ویدئو کنفرانسمستندات حوزه فنآوری اطلاعات۰۱ مرداد ۱۳۹۸
راهنمای استفاده و راه اندازی پرتالمستندات حوزه فنآوری اطلاعات۰۱ فروردین ۱۳۹۸
سند اجرایی بودجه؛ الزامات و فرآیندهای اجرایی تنظیمبخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
آیین نامه اجرایی بندهای تبصره «۵» و بند «ز» تبصره «۸» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
آیین نامه بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشوربخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
بخشنامه اجرای بند«و» تبصره (ه) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتیبخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲) و (۴-۲) بند (و) تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشوربخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشورقوانین فرادستی
قانون تاسیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسقوانین فرادستی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)قوانین فرادستی
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورقوانین فرادستی
سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورشقوانین فرادستی
سیاست های کلی محیط زیستقوانین فرادستی
سند چشم انداز ۲۰ سالهقوانین فرادستی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورشقوانین فرادستی