اولین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی،تربیتی و ورزشی