آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لزوم کیفیت بخشی به پروژه‌های مقاوم‌سازیبخشنامه های عمومی (ادارات کل)
کتیبه پروژه های مقاوم سازی شدهبخشنامه های عمومی (ادارات کل)
فرم خلاصه اطلاعات مطالعات بهسازی لرزه ایبخشنامه های عمومی (ادارات کل)
دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای غیر سازه ایبخشنامه های عمومی (ادارات کل)
دستورالعمل روند انتخاب و تهیه مقدمات برگزاری پروژه های اجرایی در تابستان سال ۹۰بخشنامه های عمومی (ادارات کل)
دستور کار واحد در پروژه های مقاوم سازی کشوربخشنامه های عمومی (ادارات کل)
بهسازی تدریجی مدارس کشوربخشنامه های عمومی (ادارات کل)
ارسال قیمت تمام شده تفکیکی پروژه هابخشنامه های عمومی (ادارات کل)
اجرای بتن پاشیدهبخشنامه های عمومی (ادارات کل)
نحوه تسلیم مدارکبخشنامه های عمومی (مشاوران)
فرم خلاصه اطلاعات مطالعات بهسازی لرزه ایبخشنامه های عمومی (مشاوران)
حوزه اختیارات مدیر طرحبخشنامه های عمومی (مشاوران)
ویرایش دوم دفترچه اتصالات مهاربندهای هم محوربخشنامه های فنی
طراحی اتصالات قاب های مهاربندی و ارسال دفتر چه جزئیاتبخشنامه های فنی
دستورالعمل اتصالات بتن پاشیدهبخشنامه های فنی
ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی ساختمان های آجریبخشنامه های فنی
ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی ساختمان هابخشنامه های فنی
گزارش مهار میلگرد در بتن بوسیله چسب و گروتگزارشات فنی
دوره آموزشی ارزیابی و بهسازی لرزه ایگزارشات فنی
چسب و گروتگزارشات فنی